nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Onderstaand vindt u de verwijzingen naar de presentaties van de
WSG-bijeenkomsten vanaf mei 2011.

Stedelijke grondwaterkwaliteit
(9 april 2024)
Grondwater en de KRW (Provincie Zuid Holland)
Grondwaterverontreiniging in de Buiksloterham (Gemeente Amsterdam)
Sturing in de grondwaterkwaliteit door ruimtelijke maatregelen (Deltares)

Water en bodem sturend: de rol van grondwater
(21 maart 2023)
Grondwater onzichtbaar en onmisbaar (Ministerie IenW)
Regels verticale drainage (HH Hollands Noorderkwartier)
Waterbodem sturend (Buro Loo en gemeente West Maas en Waal)

Droogte en funderingen: kennis en oplossingen
(27 mei 2021)
Droogte in de bebouwde omgeving (Deltares)
Het funderingsspook ontmaskerd (Gemeente Leiden)
Omgaan met grondwateroverlast- en onderlast (Gemeente Diemen)


Gezamelijke online bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater en de Deense organisatie "Grundvand+"
(8 december 2020)
Programma
Intro to the Dutch network (Jelle Buma)
Intro to DK challenges (WSP)
Presentation of case 1 - sealing of sewers (Herning Water)
Presentation of case 2 - new district with drainage structure, (WSP)


Opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied
(13 februari 2020)
Risico op opbarsten (gemeente Gorinchem en Fugro)
Opbarstrisico en welvorming (Aceco de Bondt)
Opbarstrisico Lessons learned (CWG ingenieurs en gemeente Rotterdam)

Barrierewerking: het effect van ondergrondse objecten op grondwaterstroming
(17 oktober 2019)
Nieuwe regels voor onderkeldering in Amsterdam (Waternet & gemeente Amsterdam)
Barrierewerking (Fugro)
Voorkomen van barrierewerking bij kademuurvervanging (Deltares)
Grondwater en kademuren (Ingenieursbureau Amsterdam)
Aanpak grondwateroverlast Noordwijk Aan Zee (Wareco, Gemeente Noordwijk, Hs Rijnland)

De betekenis van grondwater voor groen en hitte(stress)
(13 juni 2019)
Bomen, bodem en grondwater (De Bomenconsulent)
Renovatie van stadsparken in Amsterdam (Ingenieursbureau Amsterdam)

Innovatieve technieken in grondwater
(14 februari 2019)
HPT (A)MPT Sonderingen (Fugro & Waterschap Aa en Maas)
Meten aan grondwater met glasvezelkabels (Waternet)
Radar technologie (SenZ2BV)
Boorgatmetingen (Deltares)

Stresstest: Wat betekent wateroverlast voor stedelijk grondwater
(18 oktober 2018)

Klimaateffectatlas en droogte en wateroverlast (Climate Adaptation Services)
Waterplan Antwerpen (Witteveen en Bos) --> presentatie niet openbaar
Stresstesten in het Nederlandse stedelijke waterbeheer, leren van het verleden
(Wareco) --> presentatie niet openbaar


Stresstest: Wat betekent droogte voor stedelijk grondwater
(7 juni 2018)

Droogte en Klimaatscenarios (HydroLogic)
Omgaan met grondwaterstress in de praktijk (RHDHV en Gemeente Zwolle)
Actief Grondwaterpeilbeheer (Ministerie IenW en Wareco)

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie
(25 januari 2018)

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Bodemenergie (GroenhollanD)
Behaagelijk warm-Aangenaam koel (Mijnwater)
Utrechtse Bodemenergie Agenda (Gemeente- en Provincie Utrecht)

Grondwater in de omgevingswet
(5 oktober 2017)

Inleiding Omgevingswet (Rho Adviseurs)
Grondwater onder de Omgevingswet (Sterk Consulting)
UP-bodem en ondergrond regioprojecten (Gemeente Woerden en Deltares)
Aanvullingswet Bodem (Waterschap Vallei en Veluwe)

Grondwater op privaat terrein
(8 juni 2017)

Basisregistratie Ondergrond BRO (Ministerie van infrastructuur en milieu)
MAIL Update realisatie Landelijke Voorziening BRO - grondwatermonitoringput (TNO)
Ymere en grondwater (Woningcorporatie Ymere)
Grondwater en hemelwater op privaat terrein (Gem. Amsterdam en Colibri)

Grondwatermeetnetten, halen we er uit wat er in zit?
(19 januari 2017)

Analyse grondwaterdata Pijnacker-Nootdorp (Gemeente P-N en Warceo)
Verbeteren van de kwaliteit van Amsterdamse grondwaterdata (Waternet)
Grondwatermeetnetten, samen in de grond (Brabant Water en Waterschap De Dommel)
Gezamelijk grondwatermeetnet WE4 (Gemeente Werkendam en Waterschap Rivierenland)

Grondwater in het stedenbouwkundig ontwerp
(22 september 2016)

Pilot ondergrond Amsterdamsevaart, Haarlem(Gemeente Haarlem)
Watertoets en grondwater (Hoogheemraadschap van Delfland)
Water in de Sluisbuurt, Zeeburgereiland, Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Hoe kom je tot goede ontwateringsnormen en maatgevende grondwaterstanden?
(12 mei 2016)

Maatgevend hoge grondwaterstanden (Wareco)
Normen en maatgevende situaties in de bouw (Aveco de Bondt)
Case ontwateringsnormen Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
Normen of waarden? (Gemeente Hellevoetsluis)

Ondergrondse wateropslag in de stad
(21 januari 2016)

Stedelijke Waterbuffers (Stichting Waterbuffer)
Ondergrondse opslag van water in Singapore (Deltares)
Ondergrondse berging en terugwinning van water in stedelijk gebied (Deltares)
Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied (Gem. Rotterdam)
met de StraaDkrant van de Gemeente Roterdam
Bewonersinititatief waterinfiltratie (Fred Tessler)

Burgerparticipatie bij grondwatervraagstukken
(10 september 2015)

Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier (KCAF)
Participatieve Monitoring Loosdrecht (Deltares)
Voorkomen of opheffen droogstand funderingen (bewoner Dordrecht-Wim Vijfwinkel)
Inwoners en grondwater (Gemeente Hoogeveen) - Alleen beschikbaar via Prezi

Grondwatereffecten rondom bouwprojecten
(21 mei 2015)

Grondwatereffecten rondom bouwprojecten (Tauw)
Gevolgen van bemalingen voor bewoners van Hillegersberg-Zuid (Sieb de Jong)
Presentatie Lonnekererf (Gemeente Enschede)
De bemaling in uitvoeringsfase (Henk van Tongeren BV)

Grondwateronderlast
(15 januari 2015)

DPNH en grondwateronderlast (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie)
Onderzoek draagvlak gezamelijke aanpak voorkomen fund. problemen (Ambient)
Grondwateronderlast Gouda (Gemeente Gouda)
Grondwater in Amsterdam (Waternet)
Schilderskwartier Woerden (Gemeente Woerden)

De rol van Waterschappen in stedelijk grondwaterbeheer
(18 september 2014)

Rijnland en stedelijk grondwaterbeheer (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Samenwerken, samen besparen (Waterschap Vechtstromen)
Stedelijk grondwaterbeheer -van ambitie naar routeplan- (Waterschap Vallei en Veluwe)
Stedelijk grondwaterbeheer in Delfland (Hoogheemraadschap van Delfland)

Praktijkmiddag peilbuizen plaatsen en uitvoeren doorlatenheidsmetingen
(19 juni 2014)

Theorie plaatsen peilbuizen (Fugro)
Theorie doorlatendheidsmetingen (Fugro)
Dataloggers voor grondwaterstandsmetingen (Tauw)
Enkele foto's van de praktijkmiddag

Bomen en grondwater (13 maart 2014)

Water en bomen in Eindhoven (Gemeente Eindhoven)
Satellietbeelden en beplanting in de stedelijke omgeving (Plant Research International)
Bomen voor een klimaatbestendige stad en
Knelpunten bomen-grondwater, technische oplossingen (Ingenieursbureau Amsterdam)

Ervaringen met infiltratiesystemen (19 september 2013)

Stand der techniek infiltratiesystemen in Nederland en daarbuiten (Tauw)
Ervaringen met berging- en infiltratiesystemen in laag Nederland (Wareco)
Regenwater infiltreren in Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

Grondwater en ondergronds bouwen in bouwaanvragen en bestemmingsplannen (25 april 2013)
Grondwateraspecten in MER-studie Rotterdam Central District (Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam)
Grondwater en ondergronds bouwen in bestemmingsplannen Amsterdam (Ingenieursbureau Amsterdam)
Bodeminformatie in het ruimtelijk proces - SKBodem tool (Royal Haskoning DHV)
Grondwatereffecten beheersen via het bestemmingsplan (Colibri Advies)


Ervaringen met de grondwaterzorgplicht na aantal jaren uitvoering
(31 januari 2013)
De gemeentelijke grondwaterzorgplicht, hoe ga je er juridisch mee om? (Sterk Consulting)
Grondwater Gemeente Zwijndrecht (Gemeente Zwijndrecht)
Ervaringen met de grondwaterzorgplicht in Roosendaal (Gemeente Roosendaal)
Grondwaterproblematiek, mogelijkheden en onmogelijkheden (Gemeente Zaanstad)


Vervanging van riolering in relatie tot grondwater (27 september 2012)
Georisico’s bij rioolvervanging (Fugro GeoServices)
Deelsaneringsplan bij rioolvervanging (Ingenieursbureau Den Haag)
Beoordeling van riolering in relatie tot funderingsproblematiek. Hoe kan het beter? (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek)
Grondwaterproblemen in de wijk Molenbeke in groter verband gezien (Gemeente Arnhem)


Beheer en onderhoud van drainage in stedelijk gebied (24 mei 2012)
Module "Beheer en onderhoud van drainage" in de Leidraad riolering (Wareco)
Bepaling onderhoudsinspanning drainage met behulp van (grond)waterstandsmetingen (Gemeente Utrecht)
ALLEEN BESCHIKBAAR VIA: http://prezi.com/ltw54yhtdu6c/monitoring-in-drainage/
Aanpak grondwateroverlast Getsewoud (Witteveen + Bos / Gemeente Haarlemmermeer)
De praktijk van het beheer en onderhoud van drainage ''in het veld'' (Waternet en IBA)


Ondergronds ruimtegebruik in relatie tot grondwater (9 februari 2012)
Case Rotterdam Central District en grondwater (Gemeente Rotterdam)
Visie op de ondergrond van de gemeente Groningen (Royal Haskoning)
De gevolgen van de tunnel in het A2 project in Maastricht op de grondwatersituatie (Projectbureau A2 Maastricht)


Gevolgen van droogte voor bodem, grondwater en infrastructuur
(29 september 2011)
Case Hoogwatervoorzieningen in Fryslân; huidig beheer en actuele beleidsvragen (Wetterskip Fryslân)
Verzakkingsproblematiek in Zevenaar (Gemeente Zevenaar)
Zin en onzin van klimaatonderzoek voor het stedelijk grondwater (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam)


Hoe gaan gemeenten om met de gewenste ontwateringsdiepte? (12 mei 2011)
Nieuwe normen ontwatering Eschmarke (Waterschap Regge en Dinkel)
Grondwaterzorg in bestaande en nieuwe gebieden (Gemeente Eindhoven)
Grondwater Amersfoort (Broks / Messelaar & Gemeente Amersfoort)